A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


„Földi létünk új ragyogást nyert…”
There are no translations available.

KARÁCSONYI CSILLAGHÓDOLÁS

Karácsony ünnepe földi „sötétben”, mégis különös mennyei ragyogásban kezdődött, amikor a pásztorok „vigyáztak éjszaka az ő nyájuk mellett” (Luk 2,8). Annak az első csodálatos, Jézus-fényű éjszakának a „díszletei” csillagok, pásztorok, állatok voltak. Ezekről mondta valaki: „Isten karácsonyi világa tele van követekkel. És néhányan úton vannak hozzád is…”. A napkeleti bölcsek már látták a zsidók királyának csillagát feltűnni (Mát 2,2), ezt követve indultak el csillagvizsgálójuk mellől, tisztességet tenni a megszületett Megváltónak. Ez a titokzatos csillagjel ott ragyogott az ószövetségi ígéretek hajnalán is, amikor Bálám, Beór fia, a megnyílt szemű ember, aki „látja a Mindenhatónak látását”, szózatában kijelentette: „Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag származik Jákóbból…” (4Móz 24,17). A mindenség Királya a kozmikus jelenségeket is hírnökévé fogadta. A karácsonyt megszületésével ünneppé emelő Krisztus a világ Világossága, az igazi napforduló. Születésének ünnepe nem véletlenül került a téli napforduló idejére, hiszen ez is tudatosítja az újabb és újabb nemzedékekben: Ővele kezdődik a mind hosszabb nap, Vele kezdődik az üdvösség szép napvilága, az új élet kikelete, az emberi szívben felragyogó hajnalcsillag véget nem érő uralma és világkorszaka, majd egyszer az örök nap, aminek soha nem lesz vége.

A keresztyén egyházi énekkincsben szerte a világon már nagyon korán megjelent Krisztusnak, mint hajnalcsillagnak a magasztalása. Énekeskönyvünkben Nicolai Fülöp soraival énekeljük: „Szép tündöklő hajnalcsillag, Ki kegyelemmel felragyog…” (296,1), vagy Szőnyi Benjámin versével ezt: „Dávid gyökere s ága, Fényes hajnalcsillag…” (304,7).

A betlehemi barlangistálló jászolbölcsőjéhez vezető jel is a csillag volt és maradt. Régi ószövetségi hagyomány szerint minden csillagra egy-egy angyal felügyel. Így a csillagok Istennek követei. Ezért sok középkori ábrázoláson láthatjuk megjelenni az angyalokat, amint a bölcseket Betlehem felé vezetik. Mivel pedig Isten egyetlen és igazi követe, Közbenjárója Krisztus, ezért az Ő monogramjaként gyakran szerepel csillag is. Ez jelzi azt, hogy ami Krisztus által a Földön történik, az érvényes a mennyben is, sőt előzetesen ott már minden „elvégeztetett”.

Egyik közismert formája a pentagramm vagy ötágú csillag. Csúcsa felfelé irányul, „üdvösségre mutató jelként”. Alsó szárai lefelé állnak, az emberi élet bűntől terhelt tragikus mélységei felé, ahonnan mégis van felemelkedés, kivezető út. Másik változata a nyolcágú csillag. Ez az igazi, eredeti karácsonyi csillag. Az ókorban áldáskívánó értelme volt: akár mélységeket járunk, akár jobbra vagy balra döntenek sorserők, Isten ereje által mégis felülemelkedünk a mélypontokon, kilábalunk a bajból.

Mily jó és gyönyörűséges az ég csillagainak hódolásából, meg az emberi csillag-jelképekből is megérteni: személyes hódolásra indulhat a szívünk, hogy újra és újra, ünnepeken és hétköznapokon megérkezzünk Őhozzá, Aki a Jelenések könyvében ezt mondja magáról: „Én Jézus … vagyok ama fényes és hajnali csillag” (22,16). Mert Ő arról is szólt, hogy eljön majd az idő, amikor „a csillagok az égről lehullanak” (Mát 24,29), s akkor valóban egyedül Ő lesz és marad az egyetlen fényforrás, az emberek Világossága. Afrikai kortárs testvérünk erről így ír: „Az a csillag rávetette fényét a földre. És világosság áradt szerteszét. A születés pillanatában új élet támadt közöttünk, s földi létünk új ragyogást nyert örökre – áldunk érte Krisztus!” (Kamba Luësa).

Leszünk-e már most, ezen a karácsonyon és majd egykoron mi is „megnyílt szemű emberek”, s látjuk-e majd Őt megnyílt szemekkel - örökre?”. És tudjuk-e áldani a földi létünknek új, belső ragyogást hozó Krisztusunkat? Mert csakis így lehet beteljesült ünnepünk annyi teljesületlen vágyunk ellenére (D. Bonhoeffer) - törékeny és nagyon sebzett világunkban 2012-ben is... Kísérje ünneplésünket Urunk áldása és Füle Lajos versének néhány sora: „Nem értem én, mert érthetetlen,/miért a csillagfény felettem,/miért az angyal hangja bennem: „Született néktek Betlehemben/MEGTARTÓ, KI A JÉZUS KRISZTUS!”…Én is szerelme foglya lettem./Nem értem én, mert érthetetlen”.

Áldott karácsonyt!

Dr. Békefy Lajos

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable