A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


A diakóniai ágban szolgálókat ünnepi istentisztelet keretén belül megerősítették a szolgálatukban
There are no translations available.

„A gyülekezet vagy diakóniai jellegű, vagy igazából nem gyülekezet.”

A Kecskeméti Református Egyházközség Diakóniai Bizottsága szokatlan határozati javaslatot terjesztett a gyülekezet presbitériuma elé. „A diakóniai ágban szolgáló vezetőket és a középvezetőket jól hallható és látható módon ünnepi istentisztelet keretén belül a szolgálatukban meg kell erősíteni.”

Szabó Zsuzsanna diakóniáért felelős lelkipásztor vezetésével a diakóniai bizottság imádságos szívvel foglalkozott az előterjesztéssel, melyet a presbitérium megvitatott, majd a 2014. június 11-i presbiteri gyűlésen egyhangúlag elfogadott. A megerősítés időpontját a 2014. szeptember 14. vasárnap 9 órai istentiszteletre jelölték ki. Ez a nap egyben a gyülekezeti Diakóniai Központ átadásának egy éves évfordulója is.

Az egyházközség példaértékűen járt el ebben az esetben is, mivel a gyülekezetben mindig meghatározó és fontos feladatok közé tartozott a szeretetszolgálat, melyet a II. Helvét Hitvallás is az anyaszentegyház alapvető tevékenységének ismer el. Egy diakóniai szolgálaton belül két ágon, a gyülekezeti és az intézményes diakónián keresztül végzik áldásos szolgálatukat Kecskeméten.

A gyülekezeti diakóniát 1997 óta önálló diakónus segíti kezdetben négy, hat, majd napi nyolc órában. „Elsősorban „hitünk cselédjeit, elesetteket, rászorulókat támogatunk testi és lelki táplálékkal, mert a diakóniai szolgálat a hit munkája, a szeretet fáradozása”- ahogyan Simonné Bakó Mária, a Diakóniai Bizottság gondnoka fogalmazott. A gyülekezeti diakónia főállású diakónusa Telek Péter Pálné Kabai Virág.

Az intézményes diakóniát a keresztyén diakóniai hagyományok szellemiségében végzik immár 16 éve a SION Nyugdíjasház és Gondozási Központ szervezésében. Igazgatója Dr. Svébisné Juhász Márta, egyben az egyházmegye diakóniai előadója is. A gyülekezetben összefonódik a két diakóniai szolgálat, nincs éles határ a gyülekezeti és az intézményes diakónia között.

A kecskeméti gyülekezetben öt diplomás diakónus, két szociálismunkás dolgozik. Ők azok, akiket külső és belső elhívás „igazol”, elköteleződésüket több éves hűséges, magas szakmai színvonalon végzett lelkiismeretes szolgálatukkal mutatták meg.

A gyülekezetben szinte minden területen sok-sok önkéntes szolgálattevő is van, akik Isten iránti hálából szolgálnak, mert tudják, hogy a hit cselekedete a szolgálat. Legtöbbjük együtt ünnepli a gyülekezettel a vezető és középvezető diakónus munkatársakat.

A Diakóniai Bizottság gondnoka elmondta még: „az életünkben sok területen kell megfelelnünk. Sokszor csak akkor fordulunk a szolgálat felé, ha a saját dolgaink rendben vannak, de tudjuk, nem ez a helyes sorrend! Ugyanolyan fontos, hogy a hitből cselekedetek fakadjanak, mint amilyen szükséges, hogy a cselekedetekből előragyogjon a hit. Erre az alkalomra szóló meghívónk igéjét a római levélben olvashatjuk “Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek erőtlenségeit hordozzuk. ” (Róm 15,1) Ezzel az igével a szívünkben hálával szolgáljuk Istent az Ő dicsőségére, gyülekezetünk épülésére, magunk örömére.”

Dr. Nagy István teológiai tanár igehirdetésében kiemelte a felolvasott textus alapján:

"És ő "adott" némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat (azaz a diakónia) végzésére,
a Krisztus testének építésére,
..."(Ef 4, 11-12)

Idézem: „A diakónia munkáját nem a lelkészeknek, még csak nem is a diakónusoknak kell végezni, hanem a gyülekezet tagjainak. Nem jó az, ha tisztségviselők végzik ezt a munkát, hanem úgy kellene állítani a tisztségviselőket, hogy ők fel tudják készíteni a gyülekezet tagjait a különféle szolgálatokra. A gyülekezet vagy diakóniai jellegű, vagy igazából nem gyülekezet.  Vagy rájön az egyház végre, hogy a gyülekezet minden tagjának feladata az egyház építése, vagy tovább fogyunk.”

Az Úrasztalánál a gyülekezet vezető lelkésze, Kuti József lelkipásztor kért áldást a diakóniai vezetők és középvezetők további életére és szolgálatára. „A munkatársak szolgálatban történő megerősítése, amely egyben a gyülekezetünkben az általuk képviselt és betöltött tisztségek méltó megerősítése volt, rajtuk keresztül a gyülekezet egészének megerősítését jelenti.”

Dr. Svébisné Juhász Márta, a SION Nyugdíjasház és Gondozási Központ igazgatója, T. Kabai Virág gyülekezeti diakónus, valamint Halasi Gábor, Lassu-Plasek Tímea, Molnárné Szőke Andrea, Halasiné Polgár Zsófia és Sipos Mónika szolgálati ágak vezetői kaptak áldást.

Ez a hálaadó alkalom felfelé tekintés volt, Isten megtartó kegyelmének megköszönése. Van is miért hálát adni, hiszen Isten meghallgatta a gyülekezet tagjainak imádságait, beteljesítésével egyben ígéretet is ad. Jelen esetben megmutatta, hogy fontos a diakóniai szolgálat, mert a diakónia annak a jele, hogy Isten gyönyörködik az irgalmasságban.

Az istentisztelet után szeretetvendégség következett, melyet a nőszövetség tagjai szerveztek.

Az ünnepi istentiszteletről képes beszámoló hangfelvételekkel elérhető a www.diakonia.hu oldalon.

 

Dani László

 

Galéria megtekintése

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable