• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Nőszövetségi konferencia Sárbogárdon

„...tegyetek tanítvánnyá minden népet...”

2009. szeptember 26.-án Sárbogárdon került sor a Dunamelléki Egyházkerület Református Nőszövetségének őszi konferenciájára, ahol az asszonyok missziói feladatainak és lehetőségeinek áttekintése és megbeszélése mellett megtörtént a kerületi nőszövetségi tisztújítás is.

A házigazdák a gondosan megtervezett programot zsúfolásig telt templomban kezdhették meg, mintegy 170 asszonytestvérünk gyűlt egybe Jézus Krisztus szavát hallani.

A köszöntés után a témát, a „tegyetek tanítvánnyá…” vezér-ige alapján, dr. Pásztor Jánosné vezette fel a maga élvezetes és humorral fűszerezett stílusában, majd a délelőtt folyamán tanulságos előadásokat hallgattunk meg.

„Az asszonyok missziói lehetősége a családban” témáról az igei alapvetést Máténé Antal Éva szolgálta. Őt Szeredi Gáborné megható, személyes bizonyságtétele követte.

A második témát „Az asszonyok missziói lehetőségét a gyülekezeti látogatásban” P. Tóthnlé Szakács Zitától hallottuk. Ezután Szemző Gáborné tett bizonyságot arról, milyen nehézségekkel küzdenek a látogatók, de hálával a szívében említette a sok örömet és szeretet is, ami megtapasztal szolgálatai során.

„A misszió és a diakónia kapcsolatáról” Derecsényi Zsuzsanna számolt be.

Közben énekeltünk. Sokat énekeltünk áldva az Urat. Többször elhangzott egy-egy vers a magyar irodalomból, mint pl. Vass Albert: Hagyaték c’ verse.

Ebédig még a vendégek csoportonkénti üdvözlésére is sor került, Szénási Sándorné, Judit néni ezt biztos kézzel vezényli le évről évre, és láthatóan egyre több asszonytestvér integet át a másik padsorba üdvözölni rég nem látott ismerősét.

Csodálatosan szép, meleg őszi napon lehettünk együtt a megterített asztalok körül, jóízű beszélgetés közben éltünk a Sárbogárdi Nőszövetség szeretetvendégségével. Az ebédszünetben a beszélgetés mellett alkalom nyílt meglátogatni a templom mellett épült Sárbogárdi Idősek Otthona néhány lakóját.

Sárbogárdon nyitva állt minden ajtó.

Ebéd után szinte változatlan létszámmal ültünk vissza a templomba. A Tisztújítás alkalmával a kerületi nőszövetség elnökének, alelnökének és titkárának megválasztására került sor.

A hivatalos részt, a szavazást megelőzően Szénásiné Judit elnök asszony átfogó visszatekintését hallhattuk. Megrendítő, egyre meghatóbb percek következtek. Judit néni mégis olyan kiegyensúlyozottan állt előttünk, szerényen és alázatosan, ahogyan  tőle megszoktuk.

Élvezetes volt hallani emlékeit. Az 1991-es zászlóbontás történetét, miután a valamikori LÁNYKÖRÖKBŐL megalakult az első NŐSZÖVETSÉG; majd a döntést, hogy Egyház Kerületekre, pontosan IV E.K.-re bontják, egy központi vezetőség koordinálásával. Akkor, ott, 1992-ben, a Szabadság téren választottak meg Judit nénit a Dunamelléki E.K. Nőszövetsége elnökévé.

Visszaemlékezése másokat is morzsaszedegetésre késztetett. Többen könnyezve emlékeztek vissza az elmúlt évekre, amikor beálltak a sorba az elnök asszony mögé, aki fáradhatatlanul dolgozott, mondhatjuk, mint egy lámpás világított és mutatta az utat követőinek.

Most, 17 év után átadja a stafétabotot, de mint megígérte: a háttérből segít. Mi hisszük, hogy munkáján áldás van, és kérjük, hogy értékes tapasztalatával, anyai jóságával továbbra is maradjon aktív, és reméljük, még sokáig számíthatunk rá. Hiszen tudjuk: Sok a feladat, és a nők összhangban a lelki pásztorokkal a gyülekezet szükségletei szerint szolgálnak.

Sokan búcsúztatták őt megható szavakkal és könnyes szemekkel, mielőtt átadta a már emlegetett stafétabotot a tavaszi Bicskei Konferencián már jelölt tagoknak.

Méltatták munkásságát, megköszönték segítségét, beszámoltak a jelentősebb mérföldkövekről, melyeknek alapját Judit néni és még annó Szabó Éva néni fektették le. Szó volt Tahiról, a közösségformáló erejéről, de más csendes-napokról is, ahol csak felfelé figyelve lehetünk együtt a Sion hegyén…, ahol van idő imaközösségre, esti éneklésre, és van alkalom együvé válni az ige körül. Valamint szó volt a Világ Nőszövetségeinek közös Imanapjáról. Ennek kapcsán már a jövőbe tekinthetünk, hiszen az idei december első vasárnapján tartandó Imanap szervezésében Judit néni már lépett. Az idén Horvátország állítja össze az anyagot, és ő már járt kint Kórógyon, egy kis magyarlakta faluban, hozta - vitte az evangélium hírét.

Szénási Sándorné: „Köszönetet mondok, hogy a hívó szóra jöttök számba venni ezer áldást.”

Ezután léptek az úr asztalához azok az asszonytestvérek, akik a nőszövetség munkáját hivatottak folytatni a két legfontosabb szempont alapján: 1. Közösségé formálódni, ismerni egymást, és 2. Igeközelbe segíteni (IGE ALÁ VONNI) az asszonyokat

A Bicskén elnöki posztra jelölt Dr. Svébisné Juhász Márta,

elnökhelyettesnek jelölt, a korábbi titkár, aki 17 évig volt Judit néni jobb keze, Veresné Simon Ida,

titkárnak jelölt Lakatos Enikő, Makádi lelki pásztor,

küldöttként pedig a jelenlegi küldöttet jelölték: Dr. Szatmári Ilona asszonytestvérünket.

Innentől felgyorsultak az események. Kézfeltartással szavaztunk, és a jelölteket egyhangúlag választottuk meg a komoly küldetésre.

„… a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban...” - kapták útravalóul.

Az új elnökségi tagok rövid bemutatkozása és köszöntése után záró áhítat következett és végül úrvacsorával zártuk a napot Hegedűsné Erdődi Judit és Szénási Sándorné szolgálatával.

A megható pillanatok után Igét hirdetni olyan sugárzó lelki erővel és olyan csodálatra méltó alázattal csak Isten kegyelméből lehet. De ő eddig is anyai, gondoskodó szeretettel szolgált, ezért is vagyunk biztosak benne, hogy még sokáig nem teszi le a lantot. Hogy támogat bennünket, biztos kézzel és értékes tapasztalataival aktívan segíti az új elnökség munkáját.

A lelki ajándékok mellé útravalóról is gondoskodott a helyi gyülekezet: minden jelenlévő kapott egy igét. Mondhatnák, ez bevált dolog, szokványos, ezért engedjék meg, hogy körülírjam, mitől volt ez mégis olyan különös ajándék. A színes igelapokat a Sárbogárdi Idősek Otthonában működő kézimunkakör tagjai kihímezték, majd 2 lapot összeragasztva a másik oldalára kézzel írott ige került, több száz gyönyörű ige. Az enyém: „Aki megveti felebarátját, vétkezik, de aki az alázatosokon könyörül, boldog lesz.” Példabeszédek 14;21

Nagyon meghatódtam. Köszönet érte a szorgos kezeknek.

Összegzésként: a vendégszerető házigazdák páratlan fogadtatásban részesítettek bennünket. A szervezés példaértékű. Mint ahogyan érezzük, hogy az Úr egyenként ismer és számon tart bennünket, és egyetlen hajunk szála sem görbülhet az ő tudta nélkül, úgy érezhettük Jézus Krisztus által a háziak szerető gondoskodását ottlétünk minden percében. Egyenként ránk figyelve elégítették ki mind lelki, úgy testi szükségleteinket.

KÉPEK MEGTEKINTHETŐK A GALÉRIÁBAN

 

Terényi-Kelemen Éva

bölcsész, Református Nőszövetségi tag

 „Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.” Zsidókhoz írott levél 13,5

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable