A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Egy Isten dicsőségéért élő gyülekezet jellemvonásai
There are no translations available.

1. Istent imádó közösség

„Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk.” (Zsolt 33,21) Ez a jellemvonás rendkívül fontos és hangsúlyos kellene, hogy legyen. Mi valósul meg belőle és hogyan valósulhat meg?

„Énekeljetek új éneket az ÚRnak, énekelj az ÚRnak, te egész föld! Énekeljetek az ÚRnak, áldjátok nevét, hirdessétek szabadítását minden nap!
Beszéljétek el dicsőségét a nemzeteknek, csodáit minden népnek!
Mert nagy az ÚR, méltó, hogy dicsérjék, félelmesebb minden istennél.
Hiszen a népek istenei csak bálványok, az ÚR pedig az ég alkotója.
Fenség és méltóság jár előtte, erő és ékesség van szentélyében.
Népek törzsei! Magasztaljátok az URat! Magasztaljátok az ÚR dicsőségét és hatalmát!”
(Zsolt 96,1-6)

2. Szívélyes, nyitott közösség

„Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!... Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.” (Zsolt 133,1;3) Egy szívvel és egy szájjal dicsőíteni Őt. Vagyis egyetértésben lenni, hiszen csak így nyerhetünk áldást, nyitottnak lenni egymás befogadására.

„A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel, egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyját. Fogadjátok be tehát egymást, ahogyan Krisztus is befogadott minket az Isten dicsőségére.”
(Róm 15,5-7)

3. Jézus jellemét tükröző közösség

„Ugyanis ennyi idő múltán már tanítóknak kellene lennetek…” (Zsid 5,12) Nagyon fontos az éretté válás, a tanításbeli és a morális tisztaság. Előbbre jutás a szentségben, a „provokatív” keresztyénség dicsőíti az Urat – különbség.

„Mert tanúm az Isten, mennyire vágyódom mindnyájatok után a Krisztus Jézus szeretetével; és imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel; hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által Isten dicsőségére és magasztalására.”
(Fil 1,8-11)

4. Egymást szolgáló közösség

„A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott.” (Ef 4,7) Az egyetemes papság felismertetése és alkalmazása dicsőíti az Urat és éretté teszi a hívőt és a gyülekezetet is.

„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai: ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.”
(1Pét 4,10-11)

5. Bizonyságtevő közösség

„Érezzétek, és lássátok, hogy jó az ÚR! Boldog az az ember, aki hozzá menekül.” (Zsolt 34,9) „Ő így szólt: „Jöjjetek, és meglátjátok.”” (Jn 1,39) Isten gyermekei, az Ő népe bemutatja az evangéliumot, meg lehet érezni azt közöttük és rajtuk.

„De hála legyen az Istennek, aki a Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt. Mert Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között.”
(2Kor 2,14-15)

Gyülekezeti életünk minden területén arra törekszünk, hogy a felismert jellemvonások mindinkább megvalósuljanak és szolgálják Isten dicsőségét, tapasztalhatóvá váljanak mindenki számára. Ennek munkálása mindnyájunk közös felelőssége és feladata.

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable