• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Varga Nándor lelkipásztor beiktatása 2010. 04. 17.

„Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt, örvendezzünk!”
Zsolt 118,24

 Varga Nándor lelkipásztornak másfél évtizednyi szolgálat után szavaztak bizalmat. Ünnepélyes felhatalmazás ez a gyülekezet vezetésére az Istentől való elhívást követően, hogy ébresztgesse, tanítsa őket.

BEIKTATÁSRA április 17-én került sor.
 
Harangszóra megtelt a templom, szólt az orgona és ekkor bevonultak a palástos lelkészek.
Nt. Szabó Gábor tb. esperes úr köszöntötte az egybegyűlteket tisztelettel, egyenként Dr. Szabó István ft. püspököt, az egyházmegyei elnökség tagjait, lelkésztestületet, az egyházi küldöttséget, a Sárospataki Telológiai Akadémiáról érkező vendégeket, a testvérgyülekezet-, és a város más felekezeteinek képviselőit, az ünneplő gyülekezetet.

Az éneket követően ft. Szabó István a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke igehirdetésében (Máté 5, 13-18 terjedő verseivel) tárta elénk a lényeget. „Ti vagytok a földek savai… Ti vagytok a világosság világossága…” És szólt a TÖRVÉNY IGAZI BETÖLTÉSÉRŐL. A lelkésznek nehéz dolga van, de nem szabad megalkudnia. „Varga Nándor prófétai tisztre hívott, nem köthet kompromisszumot – de igaz szívvel, szeretettel BETÖLTENI a Törvényt szent feladata, mert abból semmi el nem veszhet. És amit Isten ránk bízott, legyen üdvösségre hívogató, léleknek kell átjárnia a gyülekezetet lelkipásztorának imája nyomán.”
Megtisztelő volt püspök úrtól hallani, hogy a Kecskeméti gyülekezet kvalitás gyülekezet, és megnyugtató volt érezni, hogy élére kvalitás lelkipásztor jön, aki már bizonyított az IGAZSÁG ÉS A SZERETET TÖRVÉNYÉNEK gyakorlásában.

Ft. Szabó István püspök úr igehirdetését és imáját követően a Kecskeméti Vég Mihály énekkar egy Gárdonyi Zoltán kórusművel köszöntötte Varga Nándor lelkész urat és az egybegyűlt ünneplő gyülekezetet.

Ezt követően a törvényes rend szerint nt. Hegedűs Béla, a Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye esperese beiktatta hivatalába Varga Nándor lelkipásztort. Eddigi szolgálatainak rövid összegzése után átadta a templom kulcsát és az egyházközség pecsétjét. Egy aláírt Bibliával is megajándékozta az alábbi igék kíséretében: „Szolgám vagy, kiválasztottalak… Ne félj, én megsegítelek…”
Majd 48 palástos lelkész járult nt. Varga Nándor elnöklelkész úr elé. Megható, egyben felemelő pillanat volt hallani az áldásmondásokat.

A gyönyörű Genfi zsoltár, a 134. zsoltár 3 versének eléneklése után Hörcsök Imre egyházmegyei gondnok megnyitotta az Egyházközségi közgyűlést. A köszöntés után útravalóként így szólt: „Sok bízatik rád – sok kéretik számon. Az Úr előtt MINDEN. Ehhez az erő felűről jön.”

Szenes Márton főgondnok úr az ünnepélyes keretek közt beiktatott lelkészhez és a népes gyülekezethez szólt: ”Boldogok a tisztaszívűek, mert Ők meglátják az Istent”; majd értékelte azokat a szempontokat, melyek alapján bizalmat szavaztak nt. elnöklelkész úrnak: TISZTASZÍVŰ, és BÉKESSÉGRE TÖREKSZIK – hangzott el.
Így teljes egészében értelmet nyert Nt. Szabó Gábor tb. esperes úr köszöntése: „Tedd meg mindazt, ami szándékodban van, mert veled van az Isten!”; valamint a Példabeszédekből idézett vers „A ki követi az igazságot és az irgalmasságot, nyer életet, igazságot és tisztességet”

A presbitérium ajándéka egy új fordítású Biblia, valamint egy új palást, amit nt. Varga Nándor elnöklelkész úrra Szenes Márton főgondnok úr, Nagy János és Varga Sándorné gondnokok adtak fel, mondván: "legyen ez a mi ölelésünk a te válladon".

A tiszteletére elhangzó orgonajátékot nt. Varga Nándor elnöklelkész úr már az új palástban hallgatta. Mikesi Tibor kántor úr a 90. és 66. zsoltárt adta elő, játéka betöltötte a templomot és a szíveket.
Egy-egy virágcsokorral pedig azokat az asszonyokat köszöntötték, akik anya- és feleségszerepben biztos hátteret és szeretet nyújtanak Isten szolgáinak. A csokrokat Hegedűs Béláné, és Varga Lídia, a beiktatott lelkész édesanyja, valamint neje Vargáné Szatmári Judit vehették át.

A lelkészkör nevében Szabó Tamás lp. mondott áldást, ezt követően pedig a testvérgyülekezetek képviselői járultak az újonnan beiktatott Varga Nándor lp. elé, köszöntőt mondott Lukács Endre lelkész Magyarbikalról, és levélben Seres János esperes úr Tivadarfalváról. Őket a más felekezetek lelkipásztorai, delegáltjai követték: Mons. Farkas László főtisztelendő érsek úr, Kiss János evangélikus lelkipásztor, aki a szeretet és ima fontosságát hangsúlyozta, Feczák László görög-katolikus szervezőlelkész üzenetével: Szeresd embertársaidat, valamint Róna Tamás izraelita rabbi úr: „Áldott az az ember, aki bízik az örökkévalóságban.

A város köszöntését dr. Sárközy István alpogármester hozta, őt követte, Kisgyőrből, a szülőfaluból Domahídiné Darab Ágnes. Végül a templomban még egy szép köszöntés hangzott el: dr. Füsti-Molnár Szilveszter teológia professzoré, aki a barátok és a Sárospataki anyaiskola nevében köszöntötte nt. Varga Nándor elnöklelkész urat. Ezt a napot több mint emlékként említette. Isten ajándékának nevezte, mely meghatározza a holnapot.

Nagytiszteletű Varga Nándor elnöklelkész úr válaszában elmondta, Kecskemét sokrétű szolgálati terület, ehhez erő kell, amit a Mindenség Urától remél. Tisztelettel szólt elődeiről: nt. Szabó Gábor tb. esperes-, és Varga László nyugalmazott lelkész, püspök helyettes urakról, akiket példaként említ, sőt ez alkalommal is a Kecskemétre érkezekor tőlük kapott igébe kapaszkodott:
„Őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám…” Habakuk 2,1.
Visszatérve a sokrétű szolgálatokra:
„ehhez bátorság kell, hiszen az Őr nem lehet gyáva,
de nem a merészség, hanem a  b i z a l o m  bátorságára van szükség” - mint mondta – „amely Istenen alapszik.”

Hálát adott Istennek a szeretetért, és a biztató üzenetért, mellyel körülvette, valamint köszönetet mondott a kecskemétieknek, amiért kitüntették BIZALMUKKAL, SZERETETÜKKEL ÉS IMÁJUKKAL. Isten szolgája és az embertárs után a fiú is szólt: szüleihez fordult és őszinte hálával mondott köszönetet családjának.

A Magyar Nemzeti Himnusz eléneklése után Dr. Szabó István püspök úr megáldotta az ünneplő gyülekezetet, majd a gyülekezet a kórussal együtt zengte: „Áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát…” 264. dicséret.

A gyülekezet a templomból átvonult az Újkollégium Dísztermébe, ahol minden készen állt az állófogadásra és ahol a szolgálatba állított lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket. A hidegtálak és sütemények elfogyasztása után a vendégek még órákig beszélgettek.

Fogadjuk szeretettel az AJÁNDÉKOT, MELY A MI HOLNAPUNKAT IS MEGHATÁROZZA.

Terényi-Kelemen Éva
Okl. bölcsész

 

 

"Erős torony az Úr neve, oda fut az igaz, és védelmet talál."

/Példabeszédek 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable