A képek megtekintéséhez az Adobe Flash Player letöltése szükséges.
Cache Directory Unwriteable
Cache Directory Unwriteable

Útravaló

Ige: Filippi 2,14k

"Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek."

Online Biblia


Bibliaórai szolgálat a Sion I Nyugdíjasházban
There are no translations available.

 

„Mindenki Téged keres.” Márk 1:29-45.                                                                                     

 

Amikor Jézus a nép között megjelenik, szinte árad hozzá segélykérően a sok nyomorúság. Rembrandt megragadóan ábrázolja ezt egyik képén. Sötét háttérrel Jézus áll a középen. Fejéről és kinyújtott kezeiből fény árad. A betegek mind feléje tartanak. Minél tovább nézed e képet, annál több szánandó alakot látsz kiemelkedni a sötétből. Jézusról minden nyomorultra hull egy fénysugár. Mintha mágneses erő vonzaná, úgy gyűlik Jézus köré szinte minden emberi nyomorúság.

Egy ilyen világba lép be Jézus. Ez a világ hozzá menekül. Nem titkolja, hogy meggyötört, fáradt, beteg, ragályok, gonosz lelkek, bűnök gyötrik. Tehetetlen, kiszolgáltatott, mint a pásztor nélküli nyáj. Ezért ragadja meg őket a magával sodró irgalom, mikor a Megtartó közéjük lép. Ott tolonganak ajtaja előtt. Vonja őket a fény.

Tulajdonképpen ilyen az embervilág ma is. Minden felől kiált a nyomorúság. A világ egyes országaiban éheznek, emberhez nem méltó körülmények között élnek milliók. Gonosz lelkek tartanak rabságban, lerántanak a bűn sarába embereket. Nem kellene-e beteg emberek sokaságának előbújni sötét helyekből Jézus életet árasztó világosságába, akiről tudjuk, hogy nem maradt Galilea poros útjait járó csodarabbi, hanem áldozatos halála után győzelmes Feltámadott Úrrá lett? Megfeszíttetett, hogy sebeivel gyógyulást szerezzen.

Az emberiség összes nyomorúságát vitte magával a halálba. Ezért adatott néki minden hatalom. Milyen különös volt Jézus magatartása a világgal szemben. Nem csapkodja jajongva fölötte kezét. Nem fedi el arcát, nem fordul el undorral e rossz szagot árasztó társaságtól. Nem küldi el őket üres szavakkal: türelem, majd csak jóra fordul minden. Segít a fejlődő tudomány vagy politikai fordulat. A túlvilággal sem vigasztalja, de nem is űzi el ítélkezve őket: Ti magatok szereztétek mindezt a bajt. Hanem ezt olvassuk: „És meggyógyított sokakat, akik különféle betegségekben sínylődtek…”Milyen más ez a Jézus, mint amilyennek az átlag keresztyén elképzeli és formálja Őt. Eszerint Jézus arra tanít: törődjünk bele mindenbe. Az igazi kegyesség beletörődik e világ minden bajába, igazságtalanságába, aljasságába. Mintha Jézus követőinek helyeselni kellene minden betegséget, szegénységet, háborút. Ezekhez hozzáérni sem szabad. Az emberiség nagy vétke, hogy évszázadokon át úgy tett, mintha a szegénység, betegség, elnyomás, vérontás Isten örök világrendjéhez tartoznának, amelyeken változtatni nekünk nem szabad, nem is lehet. A keresztyénség emiatt vált sokszor hitelvesztetté. Jézus magatartása arról beszél: szó sem lehet arról, hogy e világot Isten ilyennek akarja. Nem keresztyén dolog eleve a gonosz hatalmaknak átengedni a csatateret. Hozzá kell nyúlni a dolgokhoz. Kiigazítani, gyógyítani, sok mindenen változtatni kell. Ezt jelenti Jézus világban való megjelenése.

Ő ezt hirdeti: „Íme én mindent újjáteszek!” Isten könyörülete igazi könyörület. Nem együtt sóhajtozás, hanem valóságos segítség.

Hogyan értsük ezt? Jézus felel: ezért ne tapadjatok ósdi gondolataitokhoz, térjetek más útra! Azaz: Jézus, az üdvösség. A békesség világa felé forduljatok! Higgyetek az evangéliumban!

Jézus azért jött, hogy csodajeleivel érzékeltesse: a régi elmúlóban, az új kialakulóban van. Gyógyulások hirdetik: Isten országa közel van.

Jézus két világ ütközőpontján áll. A harc olyan, hogy még magát az Urat is fárasztja. Erőit szinte felőrli. Erre utal az, hogy Jézus kora reggel puszta helyre vonul imádkozni. Mennyei Atyjához kell menekülnie, hogy kiöntse szívét előtte, melyet megsebzett mindaz a nyomorúság, amely elétárult. Azt mondhatta: Atyám, borzalmas világ ez. Az Atya pedig ezt válaszolhatta neki: Fiam, éppen azért küldtelek Téged oda. Ekkor beleáradt Isten atyai szeretete az Emberfia szívébe. Új erő töltötte be az engedelmest. Tudatosult benne:  az  Atya

 munkáját végezheti, embereket nyerhet meg, hogy elfogadják az Atya hatalmát és terheiktől szabadulva Néki és ne a gonosznak szolgáljanak!

De figyeljünk igénknek egy másik meglepő vonására is: Jézus nincs elragadtatva attól, hogy őt így megrohanják és ilyen sokan keresik nála gyógyulásukat. Még az imádság helyén sem hagyják nyugton. Péter is a félbehagyott gyógyító munkához akarja visszahívni: „Mindenki téged keres!” Milyen hízelgő lenne ez egy befutott orvosnak. Jézusra azonban ez ellenkező módon hat. Hirtelen parancsot ad a tovább menetelre: „Menjünk máshová a közeli városokba is, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem!” PRÉDIKÁLNI – ezt tartja fő feladatának. Prédikálni, ez számára azt jelenti: kikiáltani, nyilvánvalóvá tenni az Isten országát, megnyerni embereket Isten Új világa (uralma) számára. Megnyerni őket ama gondolkodásra, ahogyan Ő gondolkodik az embernyáj felől. E szegény szenvedő embereket kell megnyerni, hogy adják oda magukat Isten megújító munkájának.

Ez a fő feladat azonban könnyen más irányt vehet, ha most engedi, hogy Őt csupán csodadoktorként használják.

A gyógyítások csak jelei annak, hogy itt az új idő. Véghezviszi ugyan a csodákat, hogy az emberek észrevegyék: Benne számukra elérkezett az Isten országa, a segítés, a teljes szabadulás ideje. De távol áll Jézustól, hogy ő magát különböző betegségek gyógyítására specializálja.

A betegek persze (legszívesebben) ezt várták tőle. Le akarták foglalni minden idejét. Jézus ezt észrevette: egyéb se kellene nekik csak, hogy ne fájjon többé a fejük, a béna láb mozduljon, a belső szervek újra kifogástalanul működjenek. Azután tovább mentek volna gyógyultan s többé semmit sem akartak volna hallani Isten országáról, az Ő akaratáról. Újra az önzés hatalmasodott volna el rajtuk, mely csupán a maga javára gondol.

Jézus erre nem kapható. Eszében sincs, hogy állandó rendelőt nyisson, ahol a tolongás miatt már sorszámokat kell osztani. Az embereknek pedig ez tetszett volna igazán. Ma is tetszene, hogy az evangéliumból olyan csoda tudományt csináljon, amely minden betegséget megszüntetne. Vagy azt a módszert vezette volna be, hogy imádsággal lehet minden betegséget - lehetőleg – azonnal gyógyítani.

Jézus ezekre a keresztyének között ma is fel-felbukkanó vágyakra egyszer s mindenkorra nemet mondott. Az ember nem csak kenyérrel és nem csak egészségből él, hanem minden igéből is, amely Isten szájából származik.

Az még nem az Isten országa, hogy valakinek nem sajog a foga és megszűnt idült köhögése vagy szívpanasza.

Jézus hadat üzen éhségnek és betegségnek ugyanúgy, mint a bűnnek és gonosz erőnek. De nem szenvedheti a kegyes önzőket. Akik csak a maguk jólétére, egészségére, gyarapodására gondolnak. Azért kell az Isten országának jó hírét tovább hirdetni, hogy általános gondolkodásunk egészen átalakuljon és Jézus lelkületét és magatartását tegyük a magunkévá.

Mihelyt megértettük Őt, máris nem magunkra gondolunk, hanem arra, hogy az Ő igazi tanítványaiként járva földi utunkat hogyan nyissuk ki szemünket felebarátaink bajainak meglátására, kezeinket hogyan nyújtsuk ki segítésre a Jézus nevében. Hogy világunkban mindenütt enyhüljön mindenféle nyomorúság, hogy megtapasztalható legyen: Jézus Krisztusban valóban elközelgett, gyógyító, újító erőivel jelen van az Isten országa.

 

Kecskemét, 2008. augusztus 13.

Bárdos Zoltán

nyugd. lelkipásztor

 

 

 

 

 

"The name of the Lord is a strong tower: the upright man running into it is safe."

/Proverbs 18,10/

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2016. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2015. évről

A Kecskeméti Református Kollégiumi Alapítvány közhasznúsági jelentése a 2014. évről

Lelkigondozás

SKYPE: lelkigondozas1
Telefon : 06-1-201-0011

TIOP-1.1.1-07

"Informatikai infrastruktúra fejlesztése a Kecskeméti Református Egyházközség iskoláiban"

"A Kecskeméti Református Egyházközség új informatikai eszközei már a gyakorlatban is bizonyítottak"

BCMath lib not installed. RSA encryption unavailable